BASILI MALZEME ALIMI

BASILI EVRAK VE REKLAM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

BASILI EVRAK VE REKLAM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BASILI MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/554725

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Er Mahir Demir Sokak No:11 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662141066 - 3662143075

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

BASILI MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım Broşürler (42 Kalem) 2. Kısım Defterler (48 Kalem) 3. Kısım Afişler (18 Kalem) 4. Kısım Kartlar Formlar ve Diğer Basılı Malzemeler (181 Kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Araç DH, Azdavay DH, Bozkurt DH, , Cide DH, Daday DH, Devrekani DH, İnebolu DH, Taşköprü DH, Tosya DH, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kastamonu ADSM Ambarları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen ürünler sipariş tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde peyder pey parti-parti 31.12.2023 tarihine kadar sipariş edilecektir. Sipariş ile birlikte teknik şartnameye uygun örnek numune, siparisi veren hastane tarafından e-posta yoluyla gönderilecektir.Basımı yapılan mal/malzeme numuneye uygun olacaktır. Uygun olmayan mal/malzemeler kabul edilmeyecektir. Oluşacak zarardan idare sorumlu değildir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme yapılmasına müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.07.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale komisyonu teklif değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyarsa her kısımdan en fazla 5 kalemde numune isteyebilecektir. Numune ekonomik açıdan  en avantajlı 1. ve 2. firmalardan istenecektir.Numune istenmesi durumunda firma ekap üzerinden tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren 5 gün içersinde örnek numuneyi göndermek zorundadır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

  • Basın No: ILN01840307