KANTİN YERİ KİRALAMA İHALE İLANI

Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Gizlice Mah. Saim Tokatlı Caddesi, No:23 Taşköprü/KASTAMONU adresinde bulunan Taşköprü Devlet Hastanesi bünyesindeki Kantin yeri ihale edilecektir.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

                                                                        T.C.

KASTAMONU VALİLĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ

KANTİN YERİ KİRALAMA İHALE İLANI

 

             Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Gizlice Mah. Saim Tokatlı Caddesi, No:23 Taşköprü/KASTAMONU adresinde bulunan Taşköprü Devlet Hastanesi bünyesindeki Kantin yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

             1-İhale konusu iş: Taşköprü Devlet Hastanesi Kantin Yeri Kiralama İşi

             2-İşin süresi: 24 (Yirmidört) Ay’dır.

             3-İhalenin Yapılacağı Yer: Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Zemin Kat Toplantı salonu  

             4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 1(Bir) Yıllık tahmini kira bedeli 149.496,00 TL (YüzKırkDokuzBinDörtyüzDoksanAltı Türk Lirası)

             5-Geçici Teminat Bedeli % 30: 44.848,80 TL TL (KırkDörtBinSekizYüzKırkSekizTürk LirasıSeksenKuruş) geçici teminat bedeli; banka mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubu süresiz ve geçici teminat mektubunun teyit yazısının ibrazı gereklidir.

             6-İhalenin Yapılacağı Tarih - Saat:20.09.2023 Çarşamba günü saat: 10:30'da

             7-Toplam Kantin Kullanım Alanı: 310,55 m² (Kapalı alan 110,55m² + Açık alan 200 m² )’dir.

             8-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

8/1- İhaleye İştirak edecek isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belge; (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(ikametgâh) veya adres bilgilerinin olduğu nüfus kayıt örneği, Tüzel kişiler için Ticaret sicil gazetesi)

8/2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

8/3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8/4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8/5- Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya onaylı sureti ve tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirir belge veya onaylı sureti,

 

 

 

 

 

8/6- Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici süresiz banka teminat mektubu veya geçici banka teminat mektupları dışındaki teminatların Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Kastamonu Şubesi TR59 001 2009 4820 0044 000006 nolu hesaba gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve Müdürlüğümüzün adı belirtilerek yatırıldığını gösteren dekontlar;

8/7- İhale şartnamesi bedelinin yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu; 8/8- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil (Halka açık kısmı hariç) | dair savcılıktan son 6 ay içinde alınmış adli sicil kayıt örneği. E-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.

8/9- İhaleye iş ortaklığı(Ortak girişim) olarak teklif verilemez.

8/10- Alt yüklenici çalıştırılamaz.

8/11- İstekli kiralanacak alanı idarenin onayı ile ihaleden önce görebilir.

8/12- İhaleye katılacak istekliler, ihale tarihi itibari ile son 2 (İki) yıl içinde kendi işletmesi ya da kamu veya özel kuruluşlarda bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış ve tamamlamış olmalıdır. Tamamlamış olduğuna dair gerekli belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin; Büfe, Kantin, Çay ocağı, Kafeterya, Pastane işleri sayılacaktır.

 

             9-Belgelerin sunuluş şekli:

9/1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

9/2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

9/3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

10- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü İhale Biriminde (Candaroğulları Mah. Şehit Piyade Er Mahir Demir Sok. No:11 Merkez/KASTAMONU) bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale Dokümanı 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Kastamonu Şubesi TR59 001 2009 4820 0044 000006 nolu hesaba ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, doküman satış bedeli olduğu ve Müdürlüğümüzün adı belirtilerek yatırılması halinde temin edilebilir.

 

11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

12- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

13- İhale öncesinde istekliye ve sonrasında veya sözleşme aşamasında her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiralayana aittir.

14- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait kira şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. İlanda hüküm bulunmayan hallerde kira şartnamesindeki hükümler geçerlidir

  • Basın No: ILN01887401