PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI

Fabrikamız '2023/2024 Kampanya Dönemi Pancar Nakliye Hizmet Alımı' işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği'ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

 

İHALE İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız “2023/2024 Kampanya Dönemi Pancar Nakliye Hizmet Alımı” işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası

: 2023/958679

1-İdarenin

a) adresi

: Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU

b) telefon ve faks numarası

: 0 366 242 73 11  - 0 366 242 73 33

c) elektronik posta adresi

: -

2-İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı

2023/2024 Kampanya Dönemi boyunca Devrekani ve Taşköprü kantarlarındaki pancarın karayolu ile Kastamonu Şeker Fabrikası’na taşınması işidir.

 Miktarı ve türü:

Devrekani bölgesinden (41 Km) 8.000 Ton ve Taşköprü bölgesinden (24 Km) 35.000 Ton toplamda 43.000 ton pancarın karayolu ile Kastamonu Şeker Fabrikasına taşınması işidir.

 

b) yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası

c) işin süresi

: 120 (yüzyirmi) gündür.

3-İhalenin

a) yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 26.09.2023, saat: 11:00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır

9. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

 

                                                        

 

  • Basın No: ILN01891132