KKYDP Uygulama Tebliği Yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 2023-2024 Uygulama Tebliği yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre; başvurular 19 Şubat günü sona erecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğde; “Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır. Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır. Başvuru süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarih ve saatinden sonra sistem üzerinden girişi yapılmamış olup il müdürlüğüne elden getirilen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yaparlar. Veri giriş sistemi üzerinden yapılacak başvurular için; gerçek kişi başvurularında başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Başvuruların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması şarttır. Tüzel kişi başvurularında başvurunun vergi numarası ile yapılması şarttır. Gerçek ve tüzel kişi başvurularında başvuru sahibinin işlerini yürütmesi için birini yetkilendirmiş olması durumunda yetkilendirdiği kişinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Başvurular veri giriş sistemi üzerinden yapılacağından başvuru numarası sistem tarafından otomatik olarak aşağıda yer alan şemaya göre verilecektir. Başvurularda konu kodu doğru kodlanmalıdır. Aksi halde proje başvurusu reddedilir. Yatırımcı, il müdürlüğü ile yapacağı bütün yazışmalarda proje numarasını kullanacaktır” denildi. 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesine yönelik bilgilendirmede ise; “Değerlendirme başlamadan önce il proje değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından uygulama rehberinde yer alan ‘Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi’ imzalanmalıdır. Başvurular, il proje değerlendirme komisyonu tarafından, uygulama rehberinde yer alan Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine ve Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre değerlendirilir. Başvuru aşamasında yüklenen belge, başvuru sahibinin/projenin karşılaması gereken kriterlere haiz olmadığını gösterir bir belge ise bu durum başvurunun uygun olmadığı anlamına gelir ve hatalı belge ve/veya doküman kapsamında değerlendirilmez. Hatalı belge ve/veya dokümanı olan başvurulara ait Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi’nde yer alan belge veya dokümanların en fazla 5’inin hatalı olması durumunda hatalı belge ve/veya dokümanın düzeltilmesine izin verilir. Hatalı belge ve/veya doküman içeren başvurular, son başvuru tarihini takip eden 15 inci (on beşinci) günün sonunda il müdürlüğünün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilir. Başvuru sahipleri bu ilanın yapıldığı günden itibaren 5 (beş) gün içinde veri giriş sisteminde yer alan hatalı belge ve/veya doküman tamamlama bölümünden doğru belge ve/veya dokümanlarını sisteme yüklerler. Eklenen belge ve/veya doküman son başvuru tarihinden sonraki bir tarihi içeremez. Hatalı belge ve/veya doküman içeren başvuruların ilanının yapıldığı günden başlayan 5’inci (beşinci) günün sonunda sistem evrak eklemeye kapatılır ve bu tarihten sonra evrak kabul edilmez. Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosunda bir cevabın ‘hayır’ olması halinde başvuru reddedilerek hibe başvurusu ile ilgili değerlendirmeye son verilmelidir. Başvuruya konu projelerin uygunluğunun Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu değerlendirme yapılırken bütün başvurularda, sunulan projenin verileri, işletmede istihdam edilen çalışan sayısı ve işletmenin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosuna ilave edilir. Ticari faaliyete yeni başlayan ya da başlayacak olan gerçek ve tüzel kişilerde ise bilanço yerine sunulan projenin verilerine göre değerlendirme yapılır. Başvuru sahibinin başvuru formunda belirtmiş olduğu yatırımın niteliği ve projenin konusu sunmuş olduğu projenin içeriği ile uyumlu olacaktır. İl proje değerlendirme komisyonunca ön değerlendirmesi yapılan başvurular, merkez proje değerlendirme ve bütçe belirleme komisyonunca genel değerlendirme kriteri açısından değerlendirilir” ifadelerine yer verildi.

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasına yönelik bilgilendirmede; “İl müdürlükleri Genel Müdürlük tarafından kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine Genel Müdürlüğün kendilerine bildirdikleri tarihten itibaren 5 (beş) iş günü süreyle ilan panosunda listelerin askıya çıkarılması ve/veya resmi internet sitesinde yayımlanması suretiyle tebliğ eder. Başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Başvurusu reddedilen başvuru sahiplerine tebligat yapılmaz. Ancak başvuru sahibinin yazılı olarak talep etmesi halinde başvuru sahibine geri bildirim belgesi il müdürlüğü tarafından kendisine sunulur” denildi.

Özel Haber

Bakmadan Geçme