BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

KASTAMONU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İADE KAPSAMINDAKİ TIBBİ MALZEMELERİN BAKIM - ONARIM TEKNİK SERVİS HİZMETİ ALIM İŞİ hizmet alımı ihale edilecektir.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

SGK KASTAMONU İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İADE KAPSAMINDAKİ TIBBİ MALZEMELERİN BAKIM - ONARIM TEKNİK SERVİS HİZMETİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/989459

1-İdarenin

a) Adı

:

SGK KASTAMONU İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

CANDAROGULLARI MH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI 13/1 37100 MERKEZ KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662141618-1140 - 3662149980

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

KASTAMONU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İADE KAPSAMINDAKİ TIBBİ MALZEMELERİN BAKIM - ONARIM TEKNİK SERVİS HİZMETİ ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

İadeli tıbbi cihazların bakım onarım işi (60 Kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

02.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.10.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KASTAMONU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 4. KAT KONFERANS SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Tıbbi cihazlala ilgili bakım-onarım hizmeti vermeye yetkili olduğuna dair; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve A Grubu Sağlık Bakanlığı Yetki Ruhsatı belgelerini ihale aşamasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Test Cihazları

Firma iş konusu cihazların bakım onarımında kullanılacak test cihazları (Basınç, Flow, Volüm, Solunum, Db, Oksijen, Sıcaklık, Nem ölçümlerini yapabilen) Kalibrasyon cihazları ve diğer elektronik ölçüm ve test cihazlarına sahip olacaktır. Bu cihazların periyodik kalibrasyon belgeleri olacak, yenilendikçe Kuruma ibraz edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda yapılmış, içeriğinde tamamı veya bir kısmı ihale konusu işleri içeren tıbbi cihaz bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

  • Basın No: ILN01896442
Metni Kaydır