CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI

CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/881729
1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -KASTAMONU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KUZEYKENT MAH. CANKAT SOK. NO:4 MERKEZ KASTAMONU 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662141053 - 3662121487
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısım / 84 Kalem Cerrahi Alet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanılacak ve sipariş yazısı beklenmeden 90 (doksan) gün içerisinde teknik ve idari şartnamede belirtilen tüm hususlar yerine getirilmek suretiyle ihale konusu cerrahi aletler tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.08.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi - Satın Alma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamındaki Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti Belgesi Hizmet Yeterlilik Belgesi Taahhütname
4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Cerrahi aletlerin; metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockvvell standartlarına göre sertlik derecesini gösterir, üretici fabrika tarafından düzenlenen belge Teklif edilen kısım yada kısıma ait parçalar set halinde UTS/TİTUBB da kayıt altına alınmış ise setin kayıt bilgleri ayrıyeten Yeterlilik Bİlgileri Tablosunun ilgili alanınında beyan edilecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için yönetmelikler kapsamında olmadığına dair belge. TİTUBB/UTS bilgileri
4.3.4. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
4.3.5. Numune sunulması istenmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu, Vakıf veya Özel Sağlık Kuruluşları ile yapılan Cerrahi El Alet alımları benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  • Basın No: ILN02058954
Metni Kaydır