İÇME SUYU + ENH TESİSİ YAPIM İŞİ

Kastamonu İli Araç İlçesi Balçıkhisar Köyü Merkez Mahallesi, Pınarbaşı İlçesi Üyükören Köyü Merkez Ve Çalcaören Mahalleleri İçme Suyu + ENH Tesisi Yapım İşi ihale edilecektir.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

KASTAMONU İLİ ARAÇ İLÇESİ BALÇIKHİSAR KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ, PINARBAŞI İLÇESİ ÜYÜKÖREN KÖYÜ MERKEZ VE ÇALCAÖREN MAHALLELERİ İÇME SUYU + ENH TESİSİ YAPIM İŞİ

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kastamonu İli Araç İlçesi Balçıkhisar Köyü Merkez Mahallesi, Pınarbaşı İlçesi Üyükören Köyü Merkez Ve Çalcaören Mahalleleri İçme Suyu + ENH Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1005899

1-İdarenin

a) Adı

:

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari 59 37200 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662140652 - 3662152362

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Kastamonu İli Araç İlçesi Balçıkhisar Köyü Merkez Mahallesi, Pınarbaşı İlçesi Üyükören Köyü Merkez Ve Çalcaören Mahalleleri İçme Suyu + ENH Tesisi Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kastamonu İli Araç İlçesi Balçıkhisar Köyü Merkez Mahallesi 150 Metre Betoın Zarf, Terfi Hattı ve E.N.H. Tesisi Yapımı, Kastamonu İli Pınarbaşı İlçesi Üyükören Köyü Merkez Ve Çalcaören Mahalleleri 1 Adet Toplama Odası, 350 Metre Drenaj, 2 Adet Biriktirme Üzeri Terfi Binası, 1 Adet 20 M3 Depo, 15 Metre Koruma Duvarı, İsale Hattı ve E.N.H. Tesisi Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kastamonu İli Araç İlçesi Balçıkhisar Köyü Merkez Mahallesi, Pınarbaşı İlçesi Üyükören Köyü Merkez Ve Çalcaören Mahalleleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Candaroğulları Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 3/1-2 KASTAMONU Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A)(4).Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Müh., Makina Müh. veya Çevre Müh.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

  • Basın No: ILN01896070
Metni Kaydır