SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ

Nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:57 Merkez/KASTAMONU adresindeki binasında bulunan ihale salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

KASTAMONU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KİRALANACAK TAŞINMAZ MALLAR
İHALE SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ KÖY / MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ KİRALANACAK ALAN (m²) KİRALAMA AMACI KİRA SÜRESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 37010112092 Kastamonu Merkez Budamış Mahallesi 315 9 6.634,69 Tam Ham Toprak Tamamı Tarımsal 5 Yıl 120.000,00 12.000,00 30.07.2024 09:30
2 37010100729 Kastamonu Merkez Alçıcılar Köyü 194 1 437,25 Tam Ham Toprak Tamamı Açık Depolama Alanı 5 Yıl 15.750,00 1.575,00 30.07.2024 09:45
3 37010101134 Kastamonu Merkez Çerçi Köyü 142 8 3.545,21 Tam Tarla Tamamı Tarımsal 5 Yıl 11.700,00 1.170,00 30.07.2024 10:00
4 37010101135 Kastamonu Merkez Çerçi Köyü 142 5 6.710,69 Tam Tarla Tamamı Tarımsal 5 Yıl 22.200,00 2.220,00 30.07.2024 10:15
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
İHALE SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ KÖY / MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
5 37010100538 Kastamonu Merkez Kuzyaka Köyü 106 4 373,67 Tam Arsa İmarsız 217.000,00 21.700,00 30.07.2024 10:30
6 37010112492 Kastamonu Merkez Halifekuyucağı Köyü 105 4 2.447,96 Tam Tarla İmarsız 270.000,00 27.000,00 30.07.2024 10:45
7 37010112494 Kastamonu Merkez Halifekuyucağı Köyü 106 4 1.412,91 Tam Tarla İmarsız 156.000,00 15.600,00 30.07.2024 11:00
8 37010112172 Kastamonu Merkez Hocaköy Köyü 134 63 731,50 Tam Tarla İmarsız 220.000,00 22.000,00 30.07.2024 11:15
9 37010112226 Kastamonu Merkez Hocaköy Köyü 134 70 395,65 Tam Ham Toprak İmarsız 139.000,00 13.900,00 30.07.2024 11:30
10 37010112180 Kastamonu Merkez Hocaköy Köyü 134 71 105,91 Tam Tarla İmarsız 38.000,00 3.800,00 30.07.2024 11:45
11 37010113316 Kastamonu Merkez Çiğil Köyü 153 17 57,42 Tam Ham Toprak İmarsız 72.000,00 7.200,00 30.07.2024 12:00
12 37010108133 Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mah. 1498 7 1.199,00 1.187,00 Arsa Ayrık Nizam 5 Katlı Konut Alanı 13.651.000,00 1.365.100,00 30.07.2024 14:00
13 37010102563 Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mah. 1020 230 301,54 Tam Ham Toprak Ayrık Nizam 4 Katlı Konut Alanı 905.000,00 90.500,00 30.07.2024 14:30
14 37010108418 Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesi 481 1 63,93 Tam Ahşap Ev (Üzerinde Yapı Bulunmamaktadır) K-2 Korunarak Yenilenecek Yapı Düzeni İki Katlı Konut Alanı 320.000,00 32.000,00 30.07.2024 14:45
15 37010111472 Kastamonu Merkez Etyemez Köyü 155 7 2.375,32 Tam Arsa İmarsız 2.020.000,00 202.000,00 30.07.2024 15:00
16 37010112898 Kastamonu Merkez Etyemez Köyü 169 5 1.405,43 Tam Arsa İmarsız 1.359.000,00 135.900,00 30.07.2024 15:15
17 37010112746 Kastamonu Merkez Örencik Köyü 120 4 1.026,24 Tam Tarla İmarsız 1.100.000,00 110.000,00 30.07.2024 15:30
18 37010103723 Kastamonu Merkez Haydarlar Köyü 152 1 45.008,12 Tam Ham Toprak İmarsız 901.000,00 90.100,00 30.07.2024 15:45
                                 
1- Yukarıda nitelikleri  belirtilen taşınmaz malların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:57 Merkez/KASTAMONU adresindeki binasında bulunan ihale salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere katılacakların;
  a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
  b) İhalesine girecekleri taşınmaz veya taşınır dosyasının hizasında belirtilen ve Kastamonu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminat bedelini yatırdıklarına dair vezne alındısını yada teyit yazısı ile birlikte Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir limit içi olarak düzenlenmiş ve işin özelliği belirtilmiş) teminat mektuplarını yada Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,
  c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı  fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini) vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi, 
  d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
  e) Taşınmaz satış ihalelerine ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c)  maddesinde  istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- Satışı yapılacak taşınmazın (İhale Sıra No:14) tapu kaydındaki cinsi "Ahşap Ev" olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır.
4- İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.
5- Herhangi bir ihalenin süresinin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
6- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
8- 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. (Satış bedelinin Belediye  mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.)
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar  kabul edilmeyecektir.
10- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve  https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir. (Bilgi İçin İletişim Tel : 0 366 214 10 59) 
  İLAN OLUNUR

  • Basın No: ILN02055570
Metni Kaydır