TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri belirtilmiş taşınmazların satış ihaleleri yapılacaktır.

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

ARAÇ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN  
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI   
   
Sıra No İli-İlçesi-Mahallesi/Köyü Ada-Parsel Yüzölçümü(m2) - Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi-Saati   
1 Kastamonu-Araç-Yurttepe Köyü 104-31 7.223,76 m² - Tam Ham Toprak ve Çalılık İmarsız 1.150.000,00 TL 230.000,00 TL 11.10.2023- 11.00  
2 Kastamonu-Araç-Kayaören Köyü 156-51 1.424,00 m²- Tam Arsa İmarsız 356.000,00 TL 71.200,00TL 11.10.2023- 11.20  
3 Kastamonu-Araç-Pınarören Köyü 122-9 5.809,45 m²- Tam Hali Arazi İmarsız 720.000,00 TL 144.000,00 TL 11.10.2023- 11.40  
                   
1- Yukarıdaki tabloda tapu bilgileri belirtilmiş taşınmazların satış ihaleleri, Araç Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde görevli komisyonunca yapılacaktır.  
2- Taşınmazların satış ihalelerine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Araç Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.  
3- İhaleye katılacak isteklilerin; a) İhalesine girecekleri taşınmazların hizasında belirtilen geçici teminat tutarlarını,  Araç Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne yatırdıklarına dair vezne alındısını yahut mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını yahut Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi, b) Gerçek kişilerin; yerleşim yeri veya ikametgâh belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisini veya nüfus kayıt örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi, c) Özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik numarasını bildirmesi ve idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, d) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c)  maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.  
4- Herhangi bir ihalenin süresinin uzaması halinde sonraki ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.  
5- 4706 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.  
6- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği gereğince ihaleyi kazanandan satış bedelinin: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.  
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.  
8- İhaleye ilişkin bilgiler https://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.  
9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (0-366) 362-25-60  
İLAN OLUNUR.  

  • Basın No: ILN01894750
Metni Kaydır