TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/573577

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Er Mahir Demir Sokak No:11 37100 Kastamonu Merkez/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662141066 - 3662143075

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 AY SÜRELİ 20 KALEM TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KASTAMONU FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MERKEZİ, ARAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ, AZDAVAY İLÇE DEVLET HASTANESİ, BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİ, CİDE İLÇE DEVLET HASTANESİ, DADAY İLÇE DEVLET HASTANESİ, DEVREKANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ, İNEBOLU DEVLET HASTANESİ, TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ, TOSYA DEVLET HASTANESİ, ABANA İLÇE HASTANESİ, ÇATALZEYTİN İLÇE HASTANESİ, İHSANGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HASTANESİ, PINARBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ, KÜRE İLÇE DEVLET HASTANESİ, KASTAMONU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI, DOĞANYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ, HANÖNÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ, ŞENPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.06.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı Yetki Belgesi U.D.H.B Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki tüm illerde geçerli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Yetki Belgesi sunmalıdır veya firma U.D.H.B Bölge müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet veriyorsa hizmet vereceği tesislerin bulunduğu bölge için şube yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

  • Basın No: ILN01843377